top of page

Fractie Ulicoten feliciteert het CDA, BAARLE! en de VPB met het maken van de nodige afspraken om het politiek-bestuur van Baarle-Nassau weer te stabiliseren.

Volgens FU betekent deze coalitie en deze samenstelling van het college een goede kans om de komende twee jaar in alle politieke rust uit te kunnen zitten. Wij willen graag even uiteenzetten hoe onze partij de periode sinds de zomer van 2023 heeft ervaren. Daarna zullen we een reactie geven op het voorliggende akkoord.

 

Het proces van de zomer van vorig jaar tot nu

Nadat François van der Velden zich in de zomer van 2023 afsplitste van partij BAARLE!, gingen het CDA, BAARLE! en de VPB om tafel om te onderzoeken of er een nieuwe meerderheidscoalitie te vormen was. In het najaar van 2023 strandden deze onderhandelingen omwille van het dossier centrale huisvesting. Toen schoof FU aan.

 

Vanaf het eerste moment heeft FU twee belangrijke uitgangspunten gehad:

-        het college kan wat ons betreft gewoon blijven zitten, en

-        de nieuwe coalitie moet kunnen steunen op een meerderheid van meer dan 1 zetel, en dan het liefst raadsbreed.

Met die twee uitgangspunten in acht genomen valt dus te concluderen dat een coalitie van het CDA, FU en FvdV niet de voorkeur had. Waarom zijn we dan toch aangeschoven? Om de simpele reden dat we de kans hadden om achter het stuur te gaan zitten en daarmee in het bijzonder het dossier centrale huisvesting een andere richting in te duwen.

 

We hopen dat hiermee ook enige helderheid wordt verschaft over de vraag waarom de onderhandelingen tussen het CDA, FU en FvdV zo lang hebben geduurd. Niet omdat we het niet voor elkaar kregen, of omdat we het niet eens waren. Een continuering van die onderhandelingen had betekent dat het hele college vervangen zou worden, en met nog twee jaar te gaan was dat niet in het belang van de gemeente Baarle-Nassau geweest.

 

Zoals altijd, zal FU zich pragmatisch en nuchter blijven opstellen en zullen we elk voorstel op zijn hoedanigheden beoordelen.

 

Het coalitieakkoord

Dan door naar het coalitieakkoord, te beginnen met het kopje “Bouwen voor de toekomst”. Daar staat dat de gemeente niet op haar handen moet gaan zitten, maar proactief haar rol moet pakken en door middel van strategische grondpolitiek in moet zetten op uitbreiding met betaalbare starterswoningen, sociale huurwoningen en levensloopbestendige woningen. Dit is één van de passages uit het coalitieakkoord die FU erg tevreden stemt. Want wij vinden ook dat we de problemen op de woningmarkt proactief moeten benaderen. In een tijd van nijpende woningtekorten is het raadzaam om als overheid iets meer regie te pakken. We zien vol verwachting de uitwerking ervan tegemoet met het Programma Wonen dat voor de zomer nog komt. Eindelijk actie.

 

Het coalitieakkoord biedt volgens de coalitiepartijen “ruimte om met oppositie en coalitie tot nadere uitwerking te komen”. Op pagina drie schrijven de coalitiepartijen dat zij de gemeenteraad in positie willen brengen. Maar wat schetst de verbazing? Een paar regels daaronder staat over de centrale huisvesting het volgende geschreven: “In mei 2024 wordt een voorstel hiertoe besproken in de drie gemeenteraden. De coalitie zal ervoor zorgen dat dit voorstel in de raad een meerderheid krijgt, waarbij geaccepteerd wordt dat het CDA verdeeld zal stemmen.” Hoe kun je nú al in een coalitieakkoord vastleggen wat de uitslag van een stemming gaat zijn, waarover nog geen enkele vraag is gesteld en waar nog geen enkel debat over is gevoerd?

 

“De gemeenteraad in positie brengen” zijn loze woorden als een paar regels verderop wordt medegedeeld dat in de achterkamertjes alvast is besloten hoe de belangrijkste stemming van de volgende raadsvergadering zal verlopen. Bovendien noemen de coalitiepartijen hun akkoord een ‘akkoord op hoofdlijnen’, maar dergelijke afspraken passen daar volgens FU niet in.

 

Vervolgens, het Cultuur Centrum. Het is inmiddels bijna één jaar geleden dat de aanbesteding van het cultuur centrum on hold is gezet. Meer concrete informatie hebben we nog steeds niet. We weten alleen dat er wordt gewerkt aan een nieuw plan en dat de enclaveraad om dat plan te bespreken al drie keer is uitgesteld. We hopen op schot in de zaak één dezer weken.

 

Dan komen we uit op pagina 5, onder het kopje “Eén park, één oplossing”, want die eerste zin hadden wij niet in een coalitieakkoord met het CDA als grootste partij verwacht. “De coalitie is in principe geen voorstander van permanente bewoning op recreatieparken.” FU is van mening dat het noodzakelijk is om nog deze bestuursperiode duidelijkheid te scheppen over dit dossier, zodat de parkbewoners weten waar zij aan toe zijn. Het is van cruciaal belang om een meerjarige toekomstvisie te ontwikkelen voor álle parken, want het gedoogbeleid van de afgelopen twintig jaar is niet duurzaam.

 

Onder het kopje regionale samenwerking wordt gesproken over de dorpenstrategie. In SRBT-verband (Stedelijke Regio Breda Tilburg) is de toezegging gedaan om hieraan te gaan werken, als tegenhanger van de verstedelijkingsagenda. De dorpenstrategie is volgens FU bij uitstek een project om als Baarle-Nassau het initiatief in te nemen. Wij zouden deze kans met beide handen willen aangrijpen en de regie willen nemen.

 

Dan, door naar duurzaamheid en de regionale energiestrategie. Wij lezen hier niets over eventuele windmolens na 2030, waarover ongetwijfeld weer gesproken gaat worden in de RES 2.0. Hoe de nieuwe coalitie tegen de grootschalige opwek van windenergie staat is ons nog niet duidelijk geworden.

 

Wat betreft het sociaal domein lijkt er versobering en minder maatwerk aan de orde. Dat zou FU een zorgelijke ontwikkeling vinden.

 

Tot slot vindt FU het erg geruststellend om te lezen dat de nieuwe coalitie niet met lokale regelgeving gaat komen die aanvullend op die van het Rijk en de provincie, de agrarische sector in de weg zitten. Helaas hanteren we met de Verordening Geurhinder en Veehouderij Baarle-Nassau uit 2022 al een strenger geurbeleid dan het Rijk en de provincie. Wij hopen vooral dat de gemeente Baarle-Nassau de agrarische sector de helpende hand wil bieden waar wenselijk en mogelijk.

Recente blogposts

Alles weergeven

ABG-huisvesting

Als reactie op de begroting 2024 schreven wij alles in het werk te zullen stellen om onze buurgemeenten te overtuigen van het standpunt dat het zeer onverstandig zou zijn om met deze financiële voorui

Algemene beschouwingen 1-11-2023

Geacht college, collega-raadsleden en inwoners van onze gemeente, Financiën We kunnen wel stellen dat onze (meerjaren)begroting onder druk staat. We sluiten hopelijk een periode van ongekend hoge infl

Algemene beschouwing perspectiefnota12 juli 2023

Financiën Een financieel perspectief kleurt zelden zo rood. Een OZB-verhoging van 28% is nogal wat. Het is een hele vervelende boodschap voor onze inwoners en het bevreemdt ons dat het Rijk alles maar

Comments


bottom of page