top of page

Standpunten
Fractie Ulicoten

Logo Wonen.png

Wonen is een recht.

Realiseren van betaalbare woningen voor iedereen, waarbij ook ruimte is voor alternatieve woonvormen als Tiny Houses en Uuthuuskes in een flexibele woonschil.

‘Out-of-the-box’ denken is op dit onderwerp noodzakelijk. Kijk wat er mogelijk is, niet wat onmogelijk is!

Logo Overlast.png

Minder overlast (ondermijnende) criminaliteit door meer zichtbare en onzichtbare handhaving en hulpverlening. Bijvoorbeeld door het realiseren van meer cameratoezicht op plekken waar dit noodzakelijk wordt geacht.

Overleg met Baarle-Hertog om overlast van vuurwerk (transport, handel en gebruik) zoveel mogelijk te beperken; een Europees thema.

Logo Verkeer.png

Minder overlast (ondermijnende) criminaliteit door meer zichtbare en onzichtbare handhaving en hulpverlening. Bijvoorbeeld door het realiseren van meer cameratoezicht op plekken waar dit noodzakelijk wordt geacht.

Overleg met Baarle-Hertog om overlast van vuurwerk (transport, handel en gebruik) zoveel mogelijk te beperken; een Europees thema.

Logo Toerisme.png

Proberen de unieke enclave-situatie op de UNESCO-lijst te krijgen om hiermee het toerisme te stimuleren.

Multimedia zoals QR-codes inzetten voor een betere informatievoorziening omtrent bezienswaardigheden of wetenswaardigheden.

Logo Busverbinding.png

Busverbinding lijn 132 over Ulicoten moet in stand blijven. Het aantal ritten per dag mag niet verder worden beperkt.

Logo ABG.png

Uitgaande van bestuurlijke zelfstandigheid de samenwerking met de gemeenten Alphen-Chaam en Gilze-Rijen in stand houden. De ABG-organisatie efficiënter inrichten. Kosten besparen, door onder andere inhuurkrachten tot een minimum te beperken.

Logo Leefbaarheid.png

Een veilige plek om te wonen, werken en recreëren is één van onze basisbehoeften.

Inzetten op de terugkeer van het huisartsenspreekuur en de prikpost in het dienstencentrum te Ulicoten.

Het masterplan centrum Baarle geeft een kwaliteitsimpuls tot aan de gevel. Met dezelfde intentie mag dit ook gelden voor woningen en bedrijfspanden.

Hoge kosten voor Jeugdzorg en WMO aan de achterkant voorkomen door te investeren aan de voorkant, bijvoorbeeld in signalering en preventie. Informatievoorziening moet voor iedereen toegankelijk zijn. Mantelzorgers ondersteunen en alle vrijwilligers koesteren.

Logo Agrarische Sector.png

Agrarisch beleid: gemeente moet geen strenger beleid hanteren dan provinciaal- of landelijk beleid.

Agrariërs zijn belangrijke “spelers” voor ons dorp, veel economische activiteiten in de gemeente vloeien voort uit de agrarische sector.

Logo Sport en Bewegen.png

Bijna alle facetten van sport zijn in onze gemeente aanwezig. Een unieke situatie, waar we trots op kunnen zijn.

Daarnaast faciliteren van laagdrempelige manieren van bewegen, zoals wandelen en fietsen.

Sportpark de Bremer in Ulicoten up to date houden.

Logo Kunst en Cultuur.png

Het CCB moet een aansprekend en functioneel gebouw worden voor iedereen. Voldoende volume en realisatie binnen de gestelde kaders.

Gemeente toont initiatief en faciliteert om kunst, cultuur en verenigingen te stimuleren. Onze verenigingen zijn het cement in de samenleving.

Logo Snelfietsroutes.png

Het Belslijntje maximaal voorzien en laten aansluiten aan het netwerk van snelfietsroutes in Brabant. Aangezien het een toeristisch fietspad is en veelvuldig gebruikt wordt, moet de veiligheid extra geborgd worden.

Logo Bestuur.png

Burgerparticipatie ten volste stimuleren en faciliteren.

Werking van de Adviesraad Sociaal Domein kan als voorbeeld dienen voor het instellen van nieuwe adviesraden.

Raadsakkoord op hoofdlijnen en besturen met wisselende meerderheden. Meer openheid in processen.

Logo Regionale Energie Strategie en warmte transitie.png

Grootschalige zon- en windenergie leidt niet tot een stabiele energievoorziening, roept maatschappelijke onrust op en past niet in een landelijke en toeristische gemeente als de onze. Kleinschalige initiatieven toestaan, vruchtbare landbouwgrond sparen en de “zonneladder” toepassen.

Focus op alternatieve energiebronnen zoals groen gas, kernenergie en innovatieve oplossingen.

Geen wijken verplicht van het gas af, voordat er sprake is van een stabiele energievoorziening, de infrastructuur op orde is en de betaalbaarheid geborgd is.

Logo Samenwerking met Baarle-Hertog.png

Samenwerking met Baarle Hertog binnen de BGTS[1] verder ontwikkelen.

 

[1] BGTS: Benelux Groepering Territoriale Samenwerking. De ‘enclaveraad’.

Logo Omgeving.png

Stimuleren van biodiversiteit door subsidieprogramma’s als Erven Plus[1] en STILA[2].

Informatievoorziening m.b.t. asbestsanering en sloopregeling stroomlijnen.

Balans vinden tussen ecologisch bermbeheer en de gevaren voor de volksgezondheid en verkeersveiligheid.

 

[1] Erven Plus: verbetering van het leefgebied van erfbewonende soorten zoals zwaluw, mus, uil en vleermuis. Regeling waarbij de provincie de inleg verdubbelt

[2] STILA: Stimuleringsregeling Landschap. Regeling waarbij de provincie de inleg verdubbelt.

Logo Economie.png

Blijven stimuleren van landbouwontwikkeling.

Huisvesting van MKB-bedrijven in het buitengebied (VAB[1]) toestaan, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van reeds bestaande bedrijven in het buitengebied.

Ontwikkeling van kernrandzone rondom alle kernen.

Herstartplan corona op een correcte manier invulling geven.

Een actief winkelbeleid voeren; voorkomen van leegstand en inzetten op een kwalitatief goede exploitatie.

Mogelijkheden tot uitbreiding industrieterrein verkennen.

 

[1] VAB: Vrijkomende Agrarische Bebouwing

Logo Milieu.png

Meedoen, meedenken, faciliteren en ondersteunen door bijvoorbeeld bouwvergunningen te vereenvoudigen en legeskosten te reduceren als dit bijdraagt aan de energiereductie en/of vermindering van ammoniak emissie.

Afvalbeheer; nieuwe manier van afvalinzameling na een jaar looptijd evalueren.

Logo Onderwijs.png

BSO en peuterspeelzaal blijven faciliteren. Het behoud van de Bernardusschool in Ulicoten en van De La Salle in Baarle-Nassau is erg belangrijk.

Leerlingenvervoer moet een kwalitatieve afweging zijn, waarbij nadruk wordt gelegd op het stellen en borgen van de juiste criteria.

bottom of page