top of page

Centrale huisvesting ambtenaren ABG

Het belangrijkste agendapunt op de gemeenteraadsvergadering van 8 februari

was het voorstel om in te stemmen met het beschikbaar stellen van een

voorbereidingskrediet van 1 miljoen euro (ABG breed). Hiermee kan het

voorwerk gedaan worden om te komen tot nieuwbouw van een

kantoorgebouw in Rijen voor de ambtenaren van de drie gemeenten.

Vorig jaar had Fractie Ulicoten al ingestemd met het voorstel om de

ambtenaren tijdelijk te huisvesten in twee kantoren te Baarle-Nassau en Rijen (

kantoor Alphen is afgekeurd) en daarna in één kantoor. Fractie Ulicoten heeft

daar destijds wel voorwaarden aan gesteld, omdat wij ons zorgen maakten om

de gevolgen van mogelijke leegstand van een groot deel van het gemeentehuis

in Baarle-Nassau.

Hieraan is nog geen gevolg gegeven. Daarbij zijn er nog onduidelijkheden over

de BTW, over de grondprijs, over de omvang van het gebouw in verband met

het tijd en plaats onafhankelijk werken en een pittig financieel plaatje van ruim

17 miljoen (ABG) en financieel risico van leegstand voor Baarle-Nassau. Deze

onzekerheden hebben ons doen besluiten pas op de plaats te maken: ”Bij

twijfel niet inhalen”.

Fractie Ulicoten heeft nog een amendement ingediend om de zaak op “on

hold” te zetten. Dit amendement werd gesteund door een prominent lid van

Baarle!, die ook moeite had met de gang van zaken, en Lonneke Verbunt

(Jannes Kusters was afwezig) en werd dus met 9-2 verworpen.

Een amendement van het CDA om nog een beslismoment in te voegen haalde

het wel. Het aldus geamendeerde voorstel is aangenomen met 9 stemmen

voor en 2 stemmen tegen.

Het was een enerverende vergaderingen met een viertal schorsingen.

Zoals te verwachten is het voorstel in Alphen- Chaam unaniem aangenomen en

in Gilze Rijen met twee stemmen tegen van D66 ook aangenomen.

Ter verduidelijking: de bestuurszetel en de baliefunctie blijft in iedere

gemeente gehandhaafd.


Wordt vervolgd

Recente blogposts

Alles weergeven

ABG-huisvesting

Als reactie op de begroting 2024 schreven wij alles in het werk te zullen stellen om onze buurgemeenten te overtuigen van het standpunt dat het zeer onverstandig zou zijn om met deze financiële voorui

Algemene beschouwingen 1-11-2023

Geacht college, collega-raadsleden en inwoners van onze gemeente, Financiën We kunnen wel stellen dat onze (meerjaren)begroting onder druk staat. We sluiten hopelijk een periode van ongekend hoge infl

Comments


bottom of page