top of page

Raadsvergadering 10 mei 2023De vergadering was kort, maar krachtig.

Fractie Ulicoten diende een motie in die unaniem werd aangenomen. Doel: openbaar vervoer in Ulicoten nogmaals agenderen bij de provincie, juist nu de formateur aan de slag is gegaan.

Ook stelden we een aantal vragen over de financiële conditie van Baarle-Nassau. De voorjaarsnota van het Rijk is recentelijk gepubliceerd en dat belooft niet veel goeds. In de woorden van Jan van Zanen, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten: “Als alle opgaven en wettelijke verantwoordelijkheden in stand blijven én er sprake is van een forse vermindering van middelen zal dat consequenties hebben voor inwoners die desastreus kunnen uitpakken.” De provincie roept Brabantse gemeenten in haar begrotingscirculaire op om “…behoedzaam om te gaan met besluiten die leiden tot meerjarige structurele lasten waar nog geen reële dekking tegenover staat.” Juist de komende jaren staan er miljoeneninvesteringen gepland in de ABG-organisatie en ons eigen gemeentehuis. Tijd om pas op de plaats te maken, vinden wij.

Recente blogposts

Alles weergeven

ABG-huisvesting

Als reactie op de begroting 2024 schreven wij alles in het werk te zullen stellen om onze buurgemeenten te overtuigen van het standpunt dat het zeer onverstandig zou zijn om met deze financiële voorui

Algemene beschouwingen 1-11-2023

Geacht college, collega-raadsleden en inwoners van onze gemeente, Financiën We kunnen wel stellen dat onze (meerjaren)begroting onder druk staat. We sluiten hopelijk een periode van ongekend hoge infl

Algemene beschouwing perspectiefnota12 juli 2023

Financiën Een financieel perspectief kleurt zelden zo rood. Een OZB-verhoging van 28% is nogal wat. Het is een hele vervelende boodschap voor onze inwoners en het bevreemdt ons dat het Rijk alles maar

Comments


bottom of page