top of page

Raadsvergadering 13 juli 2022

Woensdagavond 13 juli vond voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering het grootste boerenprotest ooit plaats in Baarle-Nassau. Boeren maken zich ernstig zorgen over de gevolgen van de voorgenomen stikstofreductie, welke vooralsnog alleen van de landbouw gevraagd wordt.


Wij staan achter onze boeren

Fractie Ulicoten staat achter onze boeren, en had samen met het CDA een motie voorbereid

De wethouder kon niet akkoord gaan met de letterlijke tekst in de motie, en naar verwachting zou BAARLE! blindelings de wethouder volgen. Na toezegging van het college wel te willen handelen naar de strekking van de motie, en de bezorgdheid die er leeft bij de boeren en aanverwante sectoren aan te kaarten bij hogere overheden hebben Fractie Ulicoten en het CDA deze motie niet meer te stemming gebracht.


Bermbeheer

Vergroten van de biodiversiteit is noodzakelijk, maar niet op plaatsen waar het overlast veroorzaakt en er risico's bestaan voor de verkeersveiligheid en voor de gezondheid van mens en dier. We dienden daartoe met het CDA een motie in om ecologisch bermbeheer anders in te richten, maar onze zorgen werden van tafel geveegd door de coalitie.Verkeersveiligheid in de Dorpsstraat in Ulicoten

Verder dienden we met het CDA een motie in om het college op te dragen de snelheidssituatie in de Dorpsstraat in Ulicoten voortvarender op te pakken, maar ook hier zag de coalitie niets in.


Financiële onzekerheid in het sociaal domein

En we kaartten een financiële onzekerheid van €483.000,- in het sociaal domein aan. (motie) De coalitiepartijen zagen er echter geen heil in het college te verzoeken hiervoor met een plan van aanpak te komen. Het probleem zou zichzelf oplossen met de overgang naar de regio Hart van Brabant, werd gesteld.


De raadsvergadering kun je hier terugkijken:Recente blogposts

Alles weergeven

ABG-huisvesting

Als reactie op de begroting 2024 schreven wij alles in het werk te zullen stellen om onze buurgemeenten te overtuigen van het standpunt dat het zeer onverstandig zou zijn om met deze financiële voorui

Algemene beschouwingen 1-11-2023

Geacht college, collega-raadsleden en inwoners van onze gemeente, Financiën We kunnen wel stellen dat onze (meerjaren)begroting onder druk staat. We sluiten hopelijk een periode van ongekend hoge infl

コメント


bottom of page