top of page

Geurgebiedsvisie

Woensdagavond 22 juni vond er in de Bremerpoort een bijeenkomst plaats georganiseerd door FU

en CDA over de geurgebiedsvisie intensieve veehouderij.

Genoemde fracties maken zich zorgen over:

--het ontbreken van een burgerparticipatieproces

-- gevolgen voor nieuwbouwlocaties als Loveren 2 en het industrieterrein nabij Nijhoven.

-- gevolgen voor functiewijziging van veehouderij naar wonen bij stoppen van het bedrijf

-- gevolgen voor veebedrijven in de nabijheid van geurgevoelige objecten

We hebben van het college nog geen steekhoudende argumenten gehoord waarom de normen

aangescherpt zouden moeten worden. Het vorige college heeft de geurgebiedsvisie voorbereid,

terwijl ze destijds in het coalitieprogramma hadden staan dat de normen voor de landbouw niet

strenger zouden worden dan voorgeschreven door Rijk of Provincie.

We hebben wel het vermoeden dat aanscherping van de geurnormen het resultaat is van de

coalitieonderhandelingen tussen Baarle! en de VPB

Wilt u meer weten zie de website van Fractie Ulicoten.

Recente blogposts

Alles weergeven

ABG-huisvesting

Als reactie op de begroting 2024 schreven wij alles in het werk te zullen stellen om onze buurgemeenten te overtuigen van het standpunt dat het zeer onverstandig zou zijn om met deze financiële voorui

Algemene beschouwingen 1-11-2023

Geacht college, collega-raadsleden en inwoners van onze gemeente, Financiën We kunnen wel stellen dat onze (meerjaren)begroting onder druk staat. We sluiten hopelijk een periode van ongekend hoge infl

Comments


bottom of page